phone4, phone, contact, telephone, support, call
סורגים  - חובה!

למה זקוקים לסורגים?
זה החלק שבו אנו כלל לא צריכים לחסוך. כי פה, חסכון  עלול לעלות הרבה מאוד, כאשר ברגע אחד , או נכון יותר לכתוב, בכמה שעות ביתנו עלול להתרוקן מחפצי ערך בעקבות ביקור פתע לא רצוי בכלל של פורצים המעוניינים להרוויח מהר והרבה תוך סיכון קטן ככל האפשר, אנו יכולים וצריכים שהסיכון שלהם יהיה גבוה מאוד כאשר אלה מנסים להיכנס אל ביתנו, לכן, נמגן את הנכס שלנו בסורגים, דבר שיקשה עליהם מאוד להיכנס ולפרוץ, כך הם יסכנו את עצמם יותר ויירתעו מלנסות לחדור אל ביתנו.

מלבד החשש מפני גניבה או פריצה, ישנו גם הסיכון מפני נפילה. חלונות שאינם מסורגים מהווים סכנה ממשית ומוחשית אשר עלולות להסתיים בקיפוח חיי אדם ובייחוד ילדים צעירים שלא תמיד מודעים לחשיבות של שמירה על הביטחון והבטיחות ואין להם את האומדן של הגובה.
המקרים הקשים שאירעו בעבר גרמו לכך שהיום כבר ממש לא נמצא בתים אשר שם לא ממגנים ומתקינים סורגים על כל חלונות הבית.

באמת זו חובה?

אין חובה בחוק לעשות את זה, יחד עם זאת,

כאשר אנו מעוניינים לבטח את הנכס מפני פריצה, הרבה פעמים, הימצאותם של סורגים בנכס עשוי להשפיע לטובה על מחיר הביטוח, כך, אנו נקבל ביטוח במחיר מופחת כי הסיכון בפריצה ירד וחברות הביטוח מתחשבות בכך.
סורגים הם לא חובה חוקית אבל, אנו צריכים לעשות את הכל על מנת שאף אחד לא ייפול מהחלון שלנו, לכן,  זו חובתנו לעשות את הכל על מנת שזה לא יקרה ומכאן שסורגים הם, כן, חובה מסוימת, זו חובה לעשות את כל מה שאפשר על מנת למנוע פגיעה בנפש

סורגים? חובה!

אז לאחר שניתחנו את כל הקשור במחוייבות החוקית, אם כן, ניתן לסכם,
זו לא חובה בכתובה בחוק, אלא, חובה שלנו לבני ביתנו ולנו, לשמור על הנפש ועל הרכוש.
אילו סורגים נבחר לבית? לא נתפשר על איכות ונבחר בסורגים יהלום.